Kronologija realizacije projekta

Po uspešni kandidaturi na Javnem razpisu za izbor operacij “Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021”, ki ga je Ministrstvo za kulturo RS objavilo 23. decembra 2017 in je namenjen spodbujanju zaposlovanja mladih do 29 let, ki delujejo na kulturnem področju, smo glede na lastne potrebe v zaposlitvenem načrtu prijavnega obrazca predvideli skupno osemnajst zaposlitev različnih umetniških profilov. V skladu s razpisnimi pogoji, tj. po javni objavi prostih delovnih mest, po izvedbi preliminarnih intervjujev z zainteresiranimi kandidati ter opravljenih javnih avdicijah (za vse umetniške poklice, ki to zahtevajo), smo s 1. majem 2018 za obdobje enega leta v prvi etapi zaposlili deset udeležencev projekta:

Mojca Marič, gledališka lektorica
Anja Kožuh, harfistka – solistka v simfoničnem orkestru
Domen Marn, klarinetist – solist v simfoničnem orkestru
Eva Drolc, oboistka – tutistka v simfoničnem orkestru
Matija Udovič, violinist – tutist v simfoničnem orkestru
Saša Fidler, pevka v opernem zboru
Marko Škofič, pevec v opernem zboru
Ema Perić, plesalka v baletnem ansamblu
Hana Jesih, oblikovalka – kreativni vodja
Aljoša Cizl, strokovni sodelavec v marketingu

Jeseni, natančneje 1. septembra 2018 smo prav tako za obdobje enega leta zaposlili Doro Rakar, in sicer na delovno mesto violinistke – tutistke v simfoničnem orkestru.
V tretji časovni etapi zaposlovanja, začenši s 1. majem 2019 pa do 30. 4. 2020, smo v okviru projekta angažirali naslednje tri umetniške profile:
Petra Crnjac, pevka v opernem zboru
Nina Gracej, pevka v opernem zboru
Matej Haas, violinist – tutist v simfoničnem orkestru

V zadnjih dveh časovnih fazah projekta smo najprej s 1. oktobrom 2019 zaposlili še tri udeležence projekta:
Tomaž Golub, plesalec v baletnem ansamblu
Jan Trninič, plesalec v baletnem ansamblu
Anja Jurše, strokovna sodelavka v marketingu

Omenjenim zaposlitvam se je s 13. januarjem 2020 pridružila še zadnja, osemnajsta zaposlitev udeleženke Jane Hrovat, ki smo jo angažirali na mesto violinistke – tutistke v simfoničnem orkestru.

Z namenom sistematičnega in kontinuiranega spremljanja dela kakor tudi profesionalnega razvoja udeležencev projekta je predvidena tudi organizirana oblika mentorskega dela, ki ga za različne profesionalne kadre izvajajo naslednji mentorji in mentorice: koncertna mojstrica Oksana Pečeny Dolenc (za glasbenike v simfoničnem orkestru), dramaturginja Maja Borin (za strokovne poklice v OE Drama), umetniški direktor Baleta SNG Maribor Edward Clug (za baletne plesalce), direktor SNG Maribor Danilo Rošker (za področje marketinga) in zborovodkinja Zsuzsa Budavari Novak (za pevce v opernem zboru).

Posredni in neposredni učinki projekta

Kot je razvidno iz dosedanjih izkušenj tako udeležencev projekta kot upravičenca oziroma izvajalca (SNG Maribor), ima projekt “Podpora novim kariernim perspektivam 2018–2021” multiplikativne pozitivne učinke znotraj samega kulturnega sektorja, ki se kažejo predvsem v lažjem vstopanju mladih v profesionalni svet gledališča, kulture, glasbene in plesne umetnosti, ter v omogočanju pridobivanja številnih dragocenih izkušenj, znanj, komunikacijskih veščin, različnih oblik mreženja z drugimi umetniki in sorodnimi profesionalnimi profili, ki jih udeleženci projekta lahko uporabijo pri svojem nadaljnjem delu in karieri.
Med prvimi pozitivnimi učinki izvajanja projekta velja omeniti bistveno izboljšanje oziroma težko pričakovano pomladitev kadrovske strukture mariborskega baletnega ansambla, opernega zbora in simfoničnega orkestra, pridobili pa smo tudi več izjemno kvalitetnih strokovnih sodelavcev v segmentu dramskega gledališča in s področja marketinga, ki so v okviru svojih delovnih nalog iskali inovativne metodološke rešitve in oblike komuniciranja pri promociji kulturno-umetniških dogodkov. Z namenom večje vidnosti izvajanja projekta “Podpora novim kariernim perspektivam 2018–2021” smo imena udeležencev redno objavljali na vseh publikacijah Drame, Opere in Baleta SNG Maribor (gledaliških listih, repertoarjih in spletni strani).
Ker je Slovensko narodno gledališče Maribor tako glede obsega lastne kulturno-umetniške produkcije kakor tudi po številu zaposlenih eden največjih javnih kulturnih zavodov v Republiki Sloveniji, se je sodelovanje oziroma izvedba projekta “Podpora novim kariernim perspektivam 2018–2021” izkazala kot zelo zaželena oblika sistemske pomoči pri reševanju obstoječih težav s človeškimi viri v kulturi, predvsem z vidika zaposlovanja mladih in njihovega vključevanja v delo in širše poslanstvo javnih zavodov s področja kulture, saj se je podpora države pri zaposlovanju mladih in še posebej v kulturnem sektorju do sedaj izkazala za neučinkovito oziroma preskromno glede na realne potrebe institucionalne kulture in umetnosti. Izvedba projekta tako na podlagi lastnih izkušenj v obliki finančnih investicij v mlade posredno vpliva tudi na sam nadaljnji razvoj kulturnega sektorja, ki je v slovenskem prostoru še vedno premalo cenjen glede na pomembne multiplikativne učinke, ki jih ima za celotno slovensko gospodarstvo.

Trenutni kazalniki uspešnosti

Glede na realne zmožnosti zaposlovanja smo po izhodu iz projekta do sedaj zaposlili pet (5) udeležencev projekta od skupno trinajst (13) načrtovanih zaposlitev po izhodu. Glede na spreminjajočo se situacijo, tudi zaradi morebitnih nadaljnjih destabilizacijah kulturnega sektorja, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa, ter splošne stagnacije v slovenskem kulturnem sektorju je trenutno težko zagotoviti, ali bomo lahko zaposlili še več udeležencev po njihovem izhodu iz projekta, saj stroške za plače vseh dosedanjih pet zaposlitev po izhodu pokrivamo iz lastnih, torej nejavnih virov, si pa bomo kot javni zavod na področju kulture še naprej prizadevali, da s karseda večjim številom udeležencev še naprej vzdržujemo stike in z njimi sodelujemo, bodisi v obliki projektnega oziroma pogodbenega (avtorskega) dela, in da jih bomo – če bodo za to izpolnjeni ustrezni pogoji – tudi zaposlili.

Projekt “PODPORA NOVIM KARIERNIM PERSPEKTIVAM 2018–2021” sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
Več o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si.